Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. De eerste stappen voor een meetinstrument zoals met de Positieve Gezondheid vragenlijst van het IPH en de Context-specific Positive Health questionnaire (waaronder de verkorte versie Gezond Meten) zijn gezet maar het is van belang dat deze ook breed gedragen wordt. In dit onderzoeksproject willen we dit doorontwikkelen. Na een kick-off in juni 2022, een stakeholder analyse en een rapid review naar bestaande instrumenten, is de volgende stap om input op te halen door middel van focusgroepen. 

Brede gezondheidsbenaderingen

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij staat het perspectief van de mens centraal en gaat uit dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Een breed gedragen, valide, betrouwbaar en responsief meetinstrument om op objectieve wijze de effecten van het werken met brede gezondheidsbenaderingen te meten is er ondanks diverse pogingen een dergelijk meetinstrument(arium) te ontwikkelen nog niet. Dit onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van meetinstrumentarium. Bij de ontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaal-economische status.

Focusgroepen
Op dit moment worden er focusgroepen georganiseerd met verschillende groepen (burgers, mensen met een chronische ziekten, onderzoekers, beleidsmedewerkers, medewerkers in het sociale domein). Tijdens deze focusgroepen, die begin 2023 worden gehouden, gaan we kijken naar de eerder ontwikkelde vragenlijst (CPHQ) en kijken o.a. naar randvoorwaarden, eventuele aanpassingen, en begrijpelijkheid. Op basis van de focusgroepen wordt de vragenlijst aangepast en in een later stadium van het onderzoeksproject getest op validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit in verschillende populaties. Voor de ontwikkeling van het leernetwerk zijn succesfactoren bekend. Op basis daarvan vragen we professionals om input, zodat er een duurzaam en interessant netwerk kan worden ontwikkeld die aansluit bij de wensen en verwachtingen.