Hoe verhoudt GezondMeten zich tot het meetinstrument van Positieve Gezondheid?

Het meetinstrument van GezondMeten meet, naast de pijlers van Positieve Gezondheid, ook de contextuele indicatoren en biomedische indicatoren. Contextuele indicatoren, zoals waar je woont, of je je veilig voelt en de politieke toestand kunnen mede jouw gezondheid bepalen. De biomedische indicatoren zijn lichamelijke metingen zoals je bloeddruk en buikomvang. Deze helpen het beeld van jouw gezondheid nog completer te maken.

Waarom is er in het meetinstrument van GezondMeten geen spinnenweb van Positieve Gezondheid gebruikt?

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is een gespreksinstrument. Uit eerder onderzoek blijkt dat 17 van de 42 vragen van het spinnenweb van Positieve Gezondheid bruikbaar zijn als meetinstrument of uitkomstmaat. Lees ook dit artikel voor meer informatie over het meetinstrument van Positieve Gezondheid.

De GezondMetenvragenlijst hebben we verrijkt met contextuele indicatoren, zoals of je fijn woont en of je in je omgeving een sociaal vangnet hebt. In de ontwikkeling van het instrument is vervolgens prioritering aangebracht om de lijst niet te lang te maken. Op basis van een representatief panelonderzoek onder 1000 burgers in combinatie met input van experts zijn de belangrijkste indicatoren geselecteerd voor verder onderzoek. Hiermee hebben we een gevalideerde vragenlijst kunnen ontwikkelen, die niet alleen focust op gezondheid, maar ook op geluk, veerkracht en bredere context.

Waarom heeft het meetinstrument niet dezelfde 17 items van de eerder ontwikkelde Positieve Gezondheid vragenlijst?

De GezondMeten vragenlijst hebben we verrijkt met contextuele indicatoren, zoals of je fijn woont en of je steun kan vinden bij de mensen in je sociale omgeving. Om de lijst niet te lang te maken is tijdens de ontwikkeling van het instrument een prioritering aangebracht. De selectie is gebaseerd op een combinatie van een panelonderzoek onder een representatieve groep Nederlanders en een uitvraag bij een expertpanel en focusgroep van burgers.

De uiteindelijke vragenlijst focust daardoor niet alleen op gezondheid, maar ook op geluk, veerkracht en de bredere context.  

Waarom is zingeving niet meegenomen in de vragenlijst?

Uit het panelonderzoek bleek dat zingeving sterk samenhing met de vragen over geluk. Daarnaast bleek uit focusgroep discussies dat sommige burgers het concept zingeving een ingewikkeld begrip vonden. Om de vragenlijst niet te lang te maken is daarom in de vragenlijst alleen een vraag over geluk meegenomen. Dit neemt echter niet weg dat het nog steeds zinvol is om in het Positieve Gezondheidsgesprek mee te nemen, ons onderzoek laat zien dat zingeving onderdeel is van je gelukkig voelen.

Voor welke populatie is het meetinstrument van GezondMeten geschikt?

De vragenlijst is ontwikkeld voor een algemene Nederlandse populatie van 18 jaar en ouder, maar is nog niet gevalideerd voor jeugdigen en patiënten met specifieke chronische ziekten. Hier wordt vervolgonderzoek opgestart in samenwerking met het consortium Positieve Gezondheid in het kader van een ZonMW programma over bredere gezondheidsconcepten. De vragenlijst is tevens aangescherpt door Pharos om de tekst begrijpelijk te maken voor mensen die minder taalvaardig zijn.

 

 

Waarom zijn niet alle items positief geformuleerd?

Uit het gesprekken met burgers bleek dat niet iedereen zich kon herkennen in positief geformuleerde items van de vragenlijst, zoals bijvoorbeeld wanneer er sprake was van een zeer ongunstige gezondheidssituatie. Om deze reden zijn er bewust aan aantal items negatief geformuleerd om ook ruimte te geven aan thema’s die voor sommigen een negatieve gevoelswaarde kunnen hebben zoals bijvoorbeeld rondom discriminatie.

Hoe kan ik het meetinstrument gebruiken?

Het meetinstrument kun je gebruiken door de vragenlijst over Beleefde Gezondheid en Persoonlijke Context in te vullen en vervolgens de biomedische indicatoren te meten. Hiervoor hebben we een handleiding ontwikkeld. Afhankelijk van de behoefte kunnen deze samen of afzonderlijk gebruikt worden. De meetinstrumenten vind je hier.